konondrum

Real Name: 
Chris
Location: 
Seattle
DailyKos (or other site) Username: 
konondrum